Zasada konkurencyjności w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 – obowiązkowe zasady w Ścieżce SMART

Zasada konkurencyjności jest jednym z kluczowych zagadnień w procesie rozliczania projektów unijnych ponieważ każdy wnioskodawca/beneficjent, który chce realizować projekt może dokonywać wyboru ofert i zlecania zamówień. Jak proces wyboru wykonawców będzie przebiegał w nowej perspektywie?

W przypadku zamówień powyżej 50 000,00 PLN cały proces będzie realizowany z wykorzystaniem Bazy Konkurencyjności (BK2021). Nie tylko zapytanie powinno być opublikowane w Bazie Konkurencyjności, ale także wszystkie oferty powinny zostać złożone przez zakładkę Oferty. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności dopuszczają wyłączenia od tej reguły, m.in. w przypadku gdy charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021 lub w sytuacji gdy zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać za pośrednictwem BK2021.

Przygotowując zapytanie ofertowe należy zacząć od ustalenia z należytą starannością szacowanej wartości zamówienia, bez podatku od towarów i usług/netto. Szacowanie powinno być udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania). Szacując wartość zamówienia nie można zaniżać szacunkowej wartości, co mogłoby skutkować zastosowaniem nieprawidłowego trybu. Nieprawidłowe przeprowadzenie wyboru ofert to możliwość otrzymania korekty finansowej nawet do 100% wartości zamówienia.

Po określeniu wartości zamówienia, można przystąpić do przygotowania zapytania ofertowego, które powinno zawierać co najmniej:

 1. Opis przedmiotu zamówienia – sformułowany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący;
 2. Kod CPV, odnoszący się do przedmiotu zamówienia;
 3. Określenie warunków udziału w postępowaniu (opcjonalnie), które muszą być związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do niego oraz umożliwiać ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia;
 4. Kryteria oceny ofert – mogą obejmować cenę, a także poza cenowe kryteria (np. serwis, termin dostawy);
 5. Termin składania ofert – w zależności od wartość zamówienia może wynosić:
  a. 7 dni – w przypadku dostaw i usług,
  b. 14 dni – w przypadku robót budowlanych,
  c. 30 dni – w przypadku dostaw i usług, gdy wartość zamówienia przekracza 750 000 EUR, tj. 3 340 200,00 PLN (przy kursie UZP: EUR = 4,4536 PLN).
 6. Sposób składania ofert;
 7. Termin wykonania zamówienia;
 8. Informację na temat zakazu konfliktu interesów;
 9. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy;
 10. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
 11. Informację, że dane postępowanie obejmuje jedynie część zamówienia, wraz z określeniem zakresu lub wartości całego zamówienia oraz informacjami co do pozostałych części zamówienia (jeśli zamówienie udzielane jest w częściach);
 12. Informacje dotyczące ofert wariantowych.

Po opublikowaniu zapytania ofertowego w BK2021 i zebraniu złożonych ofert, należy dokonać ich oceny i sporządzić protokół z wyboru oferty, który jest udostępniany na wniosek wykonawcy. Cały proces kończy się podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą.

Prawidłowy wybór ofert jest kluczowy dla rozliczenia otrzymanego dofinansowania, dlatego warto powierzyć to zadanie doświadczonym profesjonalistom. Nasz zespół z sukcesem rozliczył projekty o wartości blisko 400 mln PLN przechodząc kontrole Instytucji Pośredniczących (m.in. NCBiR czy PARP), Urzędów Skarbowych i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Chętnie podejmiemy nowe wyzwania na każdym etapie realizacji projektu.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem