• BIG DREAMS AND AUDACIOUS GOALS ATTRACT AMAZING PEOPLE

  • EVERYONE WANTS TO BE BIG

  • LIFE'S TOO SHORT TO BE SMALL

DARE TO THINK BIGGER

go BIG


go BIG sp. z o.o. to zespół ludzi, którzy zdobyli doświadczenie i wiedzę podczas współpracy z największymi grupami przemysłowymi jak Boryszew S.A., Impexmetal S.A., MANGATA Holding S.A., Sobiesław Zasada S.A. czy ZAMET Industry S.A. 

Nasz zespół:


Pozyskał

204

mln PLN

dotacji dla projektów B+R

Odpowiada za rozliczanie projektów B+R o wartości

309

mln PLN

Wyłącznie w 2017 r. wykonał

53

audyty energetyczne przedsiębiorstw

Pozyskał białe certyfikaty o wartości

65

mln PLN

Świadczymy usługi związane z pozyskaniem i rozliczeniem dofinansowania inwestycji i projektów B+R ze środków unijnych i krajowych. Nasz zespół pozyskał 307 mln PLN dotacji na projekty polskich przedsiębiorstw.

Wychodzimy naprzeciw przedsiębiorcom, którzy oczekują kompleksowej usługi w zakresie współokreślania koncepcji projektu od strony merytorycznej, finansowej oraz prawnej. Nasz zespół posiada kompetencje i wiedzę, które pozwalają na wsparcie i realizację wymagających projektów przy optymalizacji poziomu dofinansowania i zachowaniu bezpieczeństwa prawnego.

Baza sprawdzonych partnerów naukowych i biznesowych pozwala na zaproponowanie wsparcia w zakresie realizacji prac B+R czy wykonania i dostarczenia maszyn i urządzeń.

Wspieramy przedsiębiorstwa w pozyskaniu dotacji na prowadzenie prac B+R, wdrażanie nowych produktów, usług i technologii, rozbudowę zakładów przemysłowych oraz ekoinwestycje.

oferta go BIG obejmuje::

• analizę przedsięwzięcia pod kątem optymalnych źródeł finansowania ze środków UE oraz krajowych,

• współpracę z podmiotami trzecimi zaangażowanymi prace nad projektem, np. jednostka naukowa, instytucje finansujące,

• przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,

• rozliczanie dotacji i zarządzenie projektem,

• audyt projektu,

• przygotowanie długookresowej strategii wykorzystania dotacji.

Nasze wynagrodzenie jest skoncentrowane na sukcesie i jest wypłacane proporcjonalnie do transz dotacji wpływających na konto klienta.

Każdy, kto planuje realizację przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną (optymalizującego wykorzystanie energii elektrycznej, gazu czy ciepła) może uzyskać świadectwa efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty. Świadectwo można uzyskać poprzez złożenie wniosku do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Świadectwo jest prawem majątkowym, które można spieniężyć na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) lub w transakcji dwustronnej (rejestrowanej na TGE).


Katalog przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
został określony przez Ministra Gospodarki i obejmuje m.in. modernizację lub izolację instalacji przemysłowych, termomodernizację budynków, modernizację lub wymianę oświetlenia, odzysk energii w procesach przemysłowych, ograniczenie przepływów mocy biernej lub strat w transformatorach, zastąpienie lub modernizację nieefektywnych lokalnych źródeł ciepła (kotłów), zastosowanie automatyki sterującej.

oferta go BIG obejmuje:

• weryfikację spełnienia przez przedsięwzięcia warunków wystąpienia o wydanie świadectw efektywności energetycznej,

• wykonanie audytów efektywności energetycznej zgodnie z wymogami ustawy i rozporządzenia,

• przygotowanie wniosków o wydanie świadectwa efektywności,

• skompletowanie i złożenie wniosku lub deklaracji przetargowej wraz z załącznikami,

• wykonanie audytu weryfikującego (jeżeli dotyczy),

• pośrednictwo w sprzedaży białych certyfikatów.

Nasze wynagrodzenie wypłacane jest jedynie w przypadku sukcesu czyli po sprzedaży lub umorzeniu białych certyfikatów przez klienta.

Tylko w ostatnich trzech przetargach przygotowywaliśmy, sprawdzaliśmy i nadzorowaliśmy wnioski o pozyskanie świadectw efektywności energetycznej o łącznej wartości blisko 60,0 mln PLN.

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej wprowadziła obowiązek sporządzenia przez duże przedsiębiorstwa audytu energetycznego do 30 września 2017 r. Wielkość przedsiębiorstwa należy określić zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, która nie bierze pod uwagę powiązań kapitałowych czy osobowych.

Zakres audytu energetycznego

Audyt energetyczny ma na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Audyt energetyczny należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc.

Kara pieniężna za brak przeprowadzenie audytu energetycznego może wynieść do 5% przychodu przedsiębiorstwa osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Audyt energetyczny powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach, instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, które łącznie odpowiadają za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przedsiębiorstwa. Audyt energetyczny powinien się skupiać na analizie kosztowej cyklu życia budynku, zespołu budynków i instalacji tak, aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

oferta go BIG obejmuje:

• weryfikację statusu przedsiębiorstwa,

• wykonanie audytu energetycznego zgodnie z wymogami ustawy i rozporządzenia,

• przygotowanie informacji do Prezesa URE wraz z podaniem możliwych do uzyskania oszczędnościach energii.

W latach 2015-2017 przygotowaliśmy lub nadzorowaliśmy wykonanie 69 audytów energetycznych.

INFORMACJA


Koncentrujemy się na zaspokojeniu rzeczywistych potrzeb klientów co jest możliwe tylko przy skutecznej dwustronnej komunikacji. Dlatego ciągle zadajemy dociekliwe pytania i oczekujemy, że odpowiedzi będą nie tylko długie ale również wyczerpujące.

WERYFIKACJA


Nauczyliśmy się już, że sukces jest wspólnym osiągnięciem, a porażka jest tylko naszym doświadczeniem. Dlatego weryfikujemy krytycznie pomysły naszych klientów oceniając nasze szanse i nie pracujemy przy projektach, w których powodzenie nie wierzymy.

ZAUFANIE


Ufamy, że naszym wspólnym celem jest sukces i koncentrujemy się na jego osiągnięciu. Dlatego każdorazowo działamy w dobrej wierze szanując umowy o poufności jeszcze przed ich podpisaniem i tego samego wymagamy dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.

SUKCES


Ciężko pracujemy opierając nasze wynagrodzenie na wspólnym sukcesie. Dlatego oczekujemy od klientów zaangażowania i zrozumienia, że jeśli praca ma być dobrze zrobiona na wczoraj to musimy o tym wiedzieć co najmniej przedwczoraj.

referencje


założyciele


Kamil Gruner

Kamil Gruner

Katarzyna Ułanowicz

Katarzyna Ułanowicz

Tomasz Gierej

Tomasz Gierej

Ready to go BIG?

kontakt