Polska Strefa Inwestycji

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162) zmieniła zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Obecnie w przypadku nowych inwestycji możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski a nie jedynie na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Zgodnie z definicją inwestycji początkowej zawartej w art. 2 ust. 49 Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER) przez nową inwestycję należy rozumieć:

 • założenie nowego przedsiębiorstwa,
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
 • dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie,
 • zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.
Koszty kwalifikowane, które są objęte wsparciem to:
 • koszty związane z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
 • cena nabycia albo koszt wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych (pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych),
 • koszty rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
 • cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej (w przypadku dużych przedsiębiorstw kwalifikowane jest 50% kosztów),
 • koszty związane z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
 • cena nabycia albo koszt wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych (pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych),
 • koszty rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
 • cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej (w przypadku dużych przedsiębiorstw kwalifikowane jest 50% kosztów),

Kryteria ilościowe

Kryteria ilościowe to minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych określana na podstawie relacji przeciętnej stopy bezrobocia w danym powiecie i w kraju lub lokalizacji na terenie miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze lub gminy graniczącej z takim miastem.

Kryteria jakościowe zostały określone w Tabeli nr 2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizacją nowych inwestycji.

Kryteria jakościowym w sektorze przemysłowym

Kryteria zrównoważonego rozwoju gospodarczego:

 1. Zgodność z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną – sprawdzenie, czy inwestycja wpisuje się w określony kod klasyfikacji PKWiU.
 2. Poziom sprzedaży zagranicznej – rozumiana jako udział przychodów z tej sprzedaży w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów przedsiębiorstwa, jest równa co najmniej przeciętnej intensywności takiej sprzedaży przedsiębiorstw niefinansowych w gospodarce narodowej za rok kalendarzowy, ustalanej na podstawie raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych” – 23,2% za 2019 r.
 3. Przynależność do Klastra Kluczowego.
 4. Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej – 1% kosztów to koszty działalności badawczo-rozwojowej lub 2% ekwiwalentu czasu pracy wszystkich zatrudnionych pracowników to zatrudnienie w ramach nowej inwestycji pracowników prowadzących prace rozwojowe.
 5. Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy.

Kryteria zrównoważonego rozwoju społecznego:

 1. Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia – 80% pracowników posiada wykształcenie wyższe, średnie techniczne lub zawodowe poświadczone dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, oraz jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko – potwierdzone posiadaniem Certyfikatu EMAS, ETV lub ISO 14001 albo zastępującymi wskazane certyfikaty, dokumentu poświadczającego posiadanie statusu laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji, lub wpisu do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
 3. Zlokalizowanie inwestycji – na terenie miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze lub gminy graniczącej z takim miastem lub powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa.
 4. Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi – oferowanie pracownikom szkoleń lub dofinansowanie kosztów kształcenia lub współpraca ze szkołami branżowymi, technikami, centrami kształcenia praktycznego, liceami profilowanymi lub uczelniami wyższymi, polegającą na organizowaniu praktyk lub staży lub oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych lub przekazanie na potrzeby szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi lub 6) stworzenie klasy patronackiej lub laboratorium lub kształcenie dualne lub prowadzenie przez zatrudnionego pracownika doktoratu wdrożeniowego.
 5. Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem – w szczególności oferowanie pracownikom udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia finansowane lub współfinansowane z funduszu świadczeń pracowniczych wymagane przepisami prawa lub dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej.
Najnowsze wpisy

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem