Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. wprowadziła do polskiego prawodawstwa obowiązek realizacji audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa (w rozumieniu polskiej Ustawy o swobodzie o działalności gospodarczej). Pierwszy audyt energetyczny musiał być wykonany do 30 września 2017 r. oraz powinien zostać wykonany niezwłocznie w momencie pojawienia się takiego obowiązku dla „nowo” zakwalifikowanych dużych przedsiębiorstw. 
Obowiązek wykonania kolejnego audytu pojawi się po 4 latach od pierwszego terminu. Kara pieniężna za brak przeprowadzenie audytu energetycznego może wynieść do 5% przychodu przedsiębiorstwa osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Zakres obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa obejmuje:
  • przegląd i analizę zużycia energii w budynkach i ich zespołach, w instalacjach technicznych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za nie mniej niż 90% całkowitego zużycia energii,
  • identyfikację i wskazanie miejsc o podwyższonej energochłonności, w szczególności w zakresie w jakim infrastruktura stanowi własność Zamawiającego,
  • ogólną ocenę potencjału redukcji zapotrzebowania na energię w audytowanych obszarach,
  • wykonanie pomiarów niezbędnych do dalszych analiz, w tym pomiarów: termowizyjnych, nieinwazyjnych pomiarów przepływu cieczy i powietrza, pomiarów instalacji wentylacyjnej i chłodniczej, pomiarów sprawności pomp i wentylatorów, pomiarów sprawności urządzeń grzewczych itp. w przypadku gdy audytor stwierdzi konieczność ich wykonania.

W wyniku audytu powstanie Raport prezentujący opis instalacji odbiorczych wraz z analizą efektywności gospodarowania energią. Raport sporządzony jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. Zawiera propozycje rozwiązań oszczędnościowych oraz szczegółowy przegląd zużycia energii w obszarze procesów, budynków oraz transportu. Przygotowany dla Państwa Raport będzie uwzględniał prezentacja wniosków z audytu wraz z sugerowaną kolejnością i sposobem wprowadzania zmian w celu poprawy efektywności energetycznej, w ujęciu zaplanowanej polityki energetycznej. W raporcie omówione zostaną również dostępne mechanizmy wsparcia – dofinansowania zidentyfikowanych przedsięwzięć.

Oferta go BIG w zakresie obowiązkowych audytów energetycznych przedsiębiorstw obejmuje:

Przeprowadzane przez nas audyty wykonywane są w oparciu o normę PN-EN 16247 i zakresem odpowiadają regulacjom zawartym w Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 (Dz. U. z 2016 r., poz. 831 ze. zm.) oraz Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 ze zm.), a tym samym spełniają obowiązek w zakresie audytu przedsiębiorstwa.

Przebieg procesu realizacji audytu energetycznego:

Pozyskanie niezbędnych danych

zebranie wymaganych informacji o zużyciu nośników energii, inwentaryzacja, opisania procesów, wykonanie zdjęć obiektów oraz ich dokumentacji technicznej etc.. Prace te są kluczowe z punktu widzenia poprawności audytu, a ich rezultat to opis stanu istniejącego zakładu oraz określenie wielkości i sposobu wykorzystania energii.

Opracowanie zgromadzonych

danych zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 16247 oraz wymaganiami Ustawy. Dokonana zostanie także ocena sposobu wykorzystania energii, wykonane zostaną podstawowe analizy celem zaproponowania przedsięwzięć i rozwiązań przynoszących oszczędność energii. Efekt prac opracowany będzie w wymaganej formie Raportu.

Przyjęcie treści Raportu i złożenie

dokumentów w URE po finalnym zaakceptowaniu Raportu przez Klienta nastąpi złożenie Zawiadomienia do Urzędu Regulacji Energetyki, którego częścią jest wykaz zidentyfikowanych w ramach audytu przedsięwzięć, których realizacja przyniosłaby oszczędności energii finalnej. Złożenie Zawiadomienia stanowi potwierdzenie zrealizowania obowiązku audytowego.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem