Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. wprowadziła obowiązek realizacji audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa (status w rozumieniu polskiej Ustawy o swobodzie o działalności gospodarczej). Pierwszy audyt energetyczny musiał zostać wykonany do 30 września 2017 r. oraz musi zostać wykonany niezwłocznie w momencie uzyskania statusu dużego przedsiębiorstwa.

Ustawa nakłada obowiązek wykonania audytu co 4 lata licząc od terminu zakończenia realizacji pierwszego audytu. Oznacza to, że dla większości przedsiębiorstw termin ponownego wykonania audytu upłynie do 30 września 2021 r. Kara pieniężna za brak przeprowadzenie audytu energetycznego może wynieść do 5% przychodu przedsiębiorstwa osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Obowiązkowe audyty energetyczne sprawdzają efektywność działania przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystywania energii oraz dostarczają informacji o obszarach, w których możliwe są oszczędności.

Oferujemy Państwu kompleksowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Usługa obejmuje przegląd m.in. budynków, instalacji, transportu, czy też urządzeń odpowiadających za nie mniej niż 90% całkowitego zużycia energii. Na podstawie audytu możliwe jest wskazanie obszarów o ponadprzeciętnej energochłonności. Wszystkie zebrane informacje prezentujemy w przejrzystym i czytelnym dla osób zarządzających przedsiębiorstwem Raporcie.

Zakres obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa obejmuje:
  • przegląd i analizę zużycia energii w budynkach i ich zespołach, w instalacjach technicznych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za nie mniej niż 90% całkowitego zużycia energii,
  • identyfikację i wskazanie miejsc o podwyższonej energochłonności, w szczególności w zakresie w jakim infrastruktura stanowi własność Zamawiającego,
  • ogólną ocenę potencjału redukcji zapotrzebowania na energię w audytowanych obszarach,
  • wykonanie pomiarów niezbędnych do dalszych analiz, w tym pomiarów: termowizyjnych, nieinwazyjnych pomiarów przepływu cieczy i powietrza, pomiarów instalacji wentylacyjnej i chłodniczej, pomiarów sprawności pomp i wentylatorów, pomiarów sprawności urządzeń grzewczych itp. w przypadku gdy audytor stwierdzi konieczność ich wykonania.

W wyniku audytu powstanie Raport prezentujący opis instalacji odbiorczych wraz z analizą efektywności gospodarowania energią. Raport zostanie sporządzony na podstawie aktualnych, reprezentatywnych mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. Zawiera propozycje rozwiązań oszczędnościowych oraz szczegółowy przegląd zużycia energii w obszarze procesów, budynków oraz transportu. Przygotowany dla Państwa Raport będzie uwzględniał prezentacja wniosków z audytu wraz z sugerowaną kolejnością i sposobem wprowadzania zmian w celu poprawy efektywności energetycznej, w ujęciu zaplanowanej polityki energetycznej. W Raporcie omówione zostaną również dostępne mechanizmy wsparcia – dofinansowania zidentyfikowanych przedsięwzięć.

Wybór go BIG gwarantuje realizację ustawowego obowiązku:

Przeprowadzane przez nas audyty wykonywane są w oparciu o normę PN-EN 16247 i zakresem odpowiadają regulacjom zawartym w Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 (Dz. U. z 2016 r., poz. 831 ze. zm.) oraz Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348 ze zm.), a tym samym spełniają obowiązek w zakresie audytu przedsiębiorstwa. Każdy przygotowywany przez Nas audyt jest realizowany w oparciu o wskazane przepisy i normy oraz spełnia wymogi określone w ustawie.

Dzięki go BIG otrzymają Państwo stworzony według obowiązujących przepisów prawa i wytycznych przejrzysty i czytelny Raport. Po akceptacji Raportu przez klienta zajmujemy się również złożeniem odpowiedniego Zawiadomienia o wykonaniu audytu do Urzędu Regulacji Energetyki.

Współpracując z go BIG mają Państwo gwarancję, że zrealizują Państwo ustawowy obowiązek.

Przeprowadzenie audytu energetycznego należy do cyklicznych obowiązków przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. musi on być powtarzany co 4 lata, a jego ewentualny brak grozi wysokimi karami pieniężnymi (do 5% rocznego przychodu). To kolejny powód, dla którego warto zaufać profesjonalistom.

Przebieg procesu realizacji audytu energetycznego w 3 etapach:

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wymaga zespołu specjalistów z odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem. W go BIG pracują eksperci, którzy w oparciu o doświadczenie z przeprowadzenia kilkuset audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej, każdorazowo realizują audyt w trzech etapach.

Pierwszy etap to zbieranie danych. Chodzi tu o m.in. informacje o zużyciu nośników energii, stworzenie dokumentacji zdjęciowej oraz zaznajomienie się z wewnętrznymi procesami w organizacji. Na tym poziomie dbamy o zgromadzenie wszelkich dostępnych informacji, bo jedynie całościowy obraz działalności pozwoli na skutecznie opracowanie i wykorzystanie, rozproszonej na co dzień, wiedzy.

Naturalnie kolejnym etapem jest analiza zgromadzonych danych. W ramach analizy badamy, które obszary charakteryzują się ponadprzeciętną energochłonnością czy jakie działania przyniosą oszczędność energii.

Ostatnim etapem jest zebranie informacji i wyników analizy w ramach przejrzystego i czytelnego Raportu. W ten sposób wyniki naszej pracy stanowią podstawę dla decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie.

Pozyskanie niezbędnych danych i informacji

o zużyciu nośników energii, inwentaryzacja i opisanie procesów, wykonanie zdjęć obiektów oraz ich dokumentacji technicznej, itd. Wskazane prace są kluczowe z punktu widzenia poprawności audytu, a ich rezultat to opis stanu istniejącego oraz określenie wielkości i sposobu wykorzystania energii.

Opracowanie zgromadzonych danych i informacji

zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 16247 oraz wymaganiami Ustawy. Dokonana zostanie także ocena sposobu wykorzystania energii, wykonane zostaną podstawowe analizy celem zaproponowania przedsięwzięć i rozwiązań przynoszących oszczędność energii. Efekt prac opracowany będzie w przejrzystej i czytelnej formie – Raporcie.

Akceptacja Raportu i złożenie Zawiadomienia

o wykonaniu audytu w Urzędzie Regulacji Energetyki. Częścią Zawiadomienia jest wykaz zidentyfikowanych w ramach audytu przedsięwzięć, których realizacja przyniosłaby oszczędności energii finalnej. Złożenie Zawiadomienia stanowi potwierdzenie zrealizowania obowiązku audytowego.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem