Ślad węglowy przedsiębiorstwa

Ślad węglowy przedsiębiorstwa (ang. carbon footprint) to suma emisji gazów cieplarnianych spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio działalnością danego przedsiębiorstwa. Jest wyrażony w ekwiwalencie dwutlenku węgla (CO2e) i corocznie obliczany dla trzech podstawowych zakresów.

Zakres 1: Bezpośrednie emisje z posiadanych lub kontrolowanych źródeł
Zakres 1 obejmuje wszystkie celowe lub przypadkowe emisje powstałe na terenie zakładu, w źródłach stacjonarnych lub mobilnych, posiadanych lub kontrolowanych przez audytowane przedsiębiorstwo. Dotyczy to w szczególności wytwarzania energii elektrycznej, ciepła czy pary technologicznej lub wewnątrzzakładowego transportu materiałów, produktów, odpadów czy pracowników.

Zakres 2: Pośrednie energetyczne emisje
Zakres 2 obejmuje emisje powstałe w wyniku zużycia zakupionej lub dostarczonej z zewnątrz energii. Dotyczy to w szczególności energii elektrycznej, ciepła, pary technologicznej czy chłodu.

Zakres 3: Inne pośrednie emisje
Zakres 3 obejmuje wszystkie pozostałe emisje, które powstały w całym łańcuchu dostaw. Dotyczy to w szczególności transportu surowców, półproduktów i produktów, podróży służbowych, zagospodarowania odpadów, a także użytkowania produktów przez odbiorców końcowych.

Wykaz emisji gazów obejmuje gazy, które powodują efekt cieplarniany i które zostały wskazane w Protokole z Kioto tj. dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (inna nazwa to tlenek diazotu, N2O), wodorofluorowęglowodory (HFCs), perfluorowęglowodory (PFCs), heksafluorek siarki (SF6) i trójfluorek azotu (NF3).

Fluorowane gazy cieplarniane tj. HFCs, PFCs, SF6 i NF3 to substancje chemiczne, które zawierają fluor oraz odznaczające się wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego (ang. Global Warming Potential, w skrócie GWP). To jednocześnie gazy, które nie występują naturalnie, ale są wytwarzane przez człowieka i są stosowane m.in. jako: czynniki chłodnicze w chłodnictwie oraz klimatyzacji, czynniki spieniające do produkcji pianek i wyrobów zawierających pianki, środki gaśnicze w ochronie przeciwpożarowej, rozpuszczalniki do czyszczenia metalowych części oraz elementów układów elektronicznych, gazy izolujące w rozdzielnicach wysokiego napięcia w elektroenergetyce oraz gazy pędne do produkcji aerozoli.

Metodyka wyliczenia śladu węglowego wymaga skwantyfikowania emisji oddzielnie dla CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs i SF6 i przeliczenia przez mnożniki na ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e). Zgodnie z raportem pn. Climate Change 2014. Synthesis Report , który stanowi podsumowanie 40 sesji IPCC dla metanu (CH4) mnożnik w perspektywie 100-letniej wynosi 28, dla podtlenku azotu wynosi 265, dla heksafluorku siarki wynosi 23 500 a dla trójfluorku azotu 16 100. Mnożniki dla wodorofluorowęglowdorów i perfluorowęglowodorów wynoszą w zależności od związku od <1 dla CF3CF2CH2OCH3 do 17 400 dla SF5CF3.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem