Zgłoszenie mikroinstalacji – podstawy

Każdy inwestor, który chce zwiększyć niezależność energetyczną swojego przedsiębiorstwa oraz zredukować koszty stałe energii elektrycznej powinien rozważyć inwestycje we własne źródło wytwarzania takie jak elektrownia fotowoltaiczna. Pierwszym krokiem w kierunku wybudowania własnej elektrowni fotowoltaicznej powinien być audyt energetyczny , który pozwoli określić rzeczywiste wymagania i sprawdzenie niezbędnych wymogów technicznych, formalnych i prawnych.

Podstawowymi wymogi przy budowie elektrowni fotowoltaicznej:

 • tytuł prawny do nieruchomości/gruntu na których będzie posadowiona instalacja fotowoltaiczna (takie jak własność lub umowa dzierżawy/długoterminowego wynajmu);
 • dach o odpowiedniej wytrzymałości i dobrym stanie technicznym lub stabilny grunt;
 • brak zacienienia miejsca posadowienia paneli fotowoltaicznych przez okoliczne budynki, drzewa i/lub obiekty na dachu;

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Przedsiębiorca może być Prosumentem. Wg znowelizowanej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 20 lutego 2015 r. (dalej Ustawa, art. 2 pkt. 27a), Prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730). Dla wytwórców energii elektrycznej nie będących Prosumentami, wytwarzanie energii elektrycznej wymaga zawarcia odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji dla energii elektrycznej wprowadzanej do sieci oraz wskazania kupującego/podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie.

Do 50 kWp bez pozwolenia na budowę i zgłaszania budowy.

Najprostszym rozwiązaniem z punktu widzenia inwestora jest budowa mikroelektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp. Do wybudowania mikroelektrowni nie jest wymagane pozwolenie na budowę i nie ma konieczności zgłaszania budowy, a co się z tym wiąże dodawanie do pozwolenia wszystkich wymaganych załączników. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robot budowlanych polegających na montażu mikroelektrowni fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kWp pomp ciepła oraz wolno stojących kolektorów słonecznych. W powyższych przypadkach nie ma też konieczności zgłaszania prac organom nadzoru budowlanego. Obowiązkiem Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD) jest przyłączenie mikroelektrowni do sieci elektroenergetycznej. Koszt przyłączenia do sieci, a co się z tym wiążę wymiany licznika energii elektrycznej na dwukierunkowy (na podstawie zapisów w Ustawie Prawo Energetyczne) i montażu zabezpieczeń jest po stronie Operatora co jest regulowane w Ustawie. Inwestor, który chce przyłączyć mikroelektrownie do sieci o mocy niższej niż wydane uprzednio warunki przyłącza, zobowiązany jest jedynie zgłosić fakt przyłączenia operatorowi.

Moc przyłączeniowa obiektu

Kolejnym ważnym czynnikiem przed realizacją budowy elektrowni słonecznej jest moc przyłączeniowa nieruchomości, gdzie ma zostać posadowiona mikroelektrownia fotowoltaiczna. Jeśli przedsiębiorca jest odbiorcą końcowym i planuje podłączyć do wewnętrznej instalacji elektrycznej mikroelektrownie fotowoltaiczną, moc zainstalowana fotowoltaiki nie może być większa niż moc przyłączeniowa dla obiektu. Moc przyłączeniowa jest określona w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej. W przypadku gdy moc planowanej mikroelektrowni jest większa niż obecna moc przyłączeniowa obiektu, należy wystąpić do OSD o nowe warunki przyłączeniowe i zwiększenie mocy

Budowa mikroelektrowni

Wykwalifikowana ekipa montażowa z uprawnieniami realizuje budowę mikroelektrowni zgodnie z projektem i wymaganiami technicznymi modułów i falowników oraz ustalonymi z inwestorem szczegółami. Po zakończeniu budowy podpisywany jest protokół odbioru prac. Kolejnym etapem jest przyłączenie nowej elektrowni fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, który następuje po złożeniu wniosku do OSD wraz z załącznikami. Operator (właściwy dla miejsca nowopowstałej mikroelektrowni) po weryfikacji zgłoszenia wymieni licznik na dwukierunkowy w ciągu 30 dni od jego otrzymania, który będzie mierzył prąd pobrany i oddany do sieci. Wykwalifikowany i doświadczony instalator to większa pewność dla inwestora na prawidłowy montaż, bezpieczną pracę instalacji fotowoltaicznej i sieci elektroenergetycznej. Instalator na zgłoszeniu przyłączenia mikroelektrowni do sieci poświadcza numerem swoich uprawnień poprawność przeprowadzonego montażu mikroelektrowni.

Wnioski o zgłoszenie przyłączenia mikroelektrowni fotowoltaicznej

Każdy z Operatorów Systemu Dystrybucyjnego posługuje się własnymi wersjami formularzy zgłoszeniowymi, a jego elementy określone są przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przez art. 7 ust. 8d Ustawy, który stanowi, że zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

 1. oznaczenie podmiotu ubiegającego się o przyłączenie mikroelektrowni do sieci dystrybucyjnej oraz określenie rodzaju i mocy mikroelektrowni ;
 2. informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia przez mikroinstalację wymagań technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa w art. 7a, ust. 1. OSD jest zobowiązany do potwierdzenia inwestorowi faktu otrzymania zgłoszenia i opatrzenia go stosowną datą wpływu

Załączniki do zgłoszenia wymienione są w formularzach każdego OSD, dostepne na stronach internetowych. Poniżej zostały przedstawione najważniejsze załączniki wymagane przez PGE Dystrybucja, ENERGA-OPERATOR, ENEA Operator, Tauron Dystrybucja i innogy Stoen Operator.

PGE Dystrybucja:

 1. Certyfikat sprzętu (falownika/inwertera) spełniający wymagania NC RfG tj. kodeksu sieci dotyczącego wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym. W przypadku braku posiadania przez Zgłaszającego wyżej wymienionych dokumentów, Zgłaszający wnioskuje o zastąpienie wyżej wymienionych dokumentów deklaracją zgodności składaną przez dostawcę, potwierdzającą spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu NC RfG (Zgłaszający powinien dołączyć deklarację zgodności do zgłoszenia).
 2. Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych mikroinstalacji (w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych).
 3. Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji, układ połączeń powinien zawierać układ pomiarowy energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji zgodny z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.

ENEA Operator:

 1. Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroelektrowni.
 2. Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.
 3. Certyfikat sprzętu (falownika/inwertera) spełniający wymagania NC RfG wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym.

ENERGA-OPERATOR:

 1. Informacja o nastawach podstawowych zabezpieczeń i układu sterowania mocą bierną w falowniku.
 2. Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroelektrowni.
 3. Parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych mikroelektrowni (w tym specyfikacja techniczna/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych).
 4. Certyfikat sprzętu (falownika/inwertera) spełniający wymagania NC RfG i Wymogów Ogólnego Stosowania opracowanych na podstawie przepisów NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym. W okresie przejściowym od 27.04.2019 r. do 27.04.2021 r. dokumentem potwierdzającym powyższe jest certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności wskazująca na spełnienie wymagań NC RfG i Wymogów Ogólnego Stosowania opracowanych na podstawie przepisów NC RfG.

Tauron Dystrybucja:

 1. Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji.
 2. Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.
 3. Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym (do dnia 27 kwietnia 2021 r. dopuszcza się przedłożenie deklaracji zgodności składaną przez dostawcę sprzętu, potwierdzającą spełnienie wymogów określonych w NC RfG).
 4. Integralną część zgłoszenia stanowi Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A – przyłączenie mikroinstalacji. Przed złożeniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

innogy STOEN OPERATOR:

 1. Schemat instalacji elektrycznej obiektu wskazujący miejsce sposób przyłączenia mikroinstalacji w instalacji obiektu oraz miejsce przyłączenia instalacji obiektu do sieci innogy STOEN Operator.
 2. Parametry techniczne, charakterystyka ruchowa I eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacja techniczna /karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.
 3. Zgoda zarządcy obiektu na przyłączenie mikroinstalacji do instalacji wewnętrznej obiektu – dotyczy budynków wielolokalowych.
 4. Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym.

Wymagania techniczne i eksploatacyjne mikroelektrowni fotowoltaicznej.

Przepisy określają także wymagania techniczne i eksploatacyjne, które powinny zapewniać przyłączone do sieci urządzenia (art. 7a Prawo Energetyczne). Przyłączane do sieci instalacje fotowoltaiczne muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające: bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych instalacji; zabezpieczenie przyłączonych instalacji fotowoltaicznych przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu energii; dotrzymanie w miejscu przyłączenia instalacji fotowoltaicznych parametrów jakościowych energii; spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, określonych w odrębnych przepisach; możliwość dokonywania pomiarów wielkości i parametrów niezbędnych do prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczeń za pobraną energię. Powyższe uwarunkowania oznacza, że OSD, w przypadku stwierdzenia, że któryś z elementów instalacji fotowoltaicznej nie gwarantuje bezpiecznej pracy w systemie elektroenergetycznym, ze względu na dobro tego systemu może odmówić jego przyłączenia. W takim przypadku inwestor winien skierować roszczenia do przedsiębiorstwa, które wybudowało mikroelektrownie fotowoltaiczną.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem